Microintreprinderea

MICROINTREPRINDE

Totodată, în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă, Guvernul a decis, prin adoptarea OUG nr. 50/2015, actul normativ care a modificat nu mai puţin de 45 de articole ale noului Cod fiscal, să introducă un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.

Concret, din 2016, microîntreprinderilor le este aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

 • cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
 • cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
 • cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

În cazul în care în cursul anului fiscal numărul de salariați se va modifica, cotele de impozitare prevăzute mai sus se vor aplica în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru microîntreprinderile care au unul, respectiv doi salariați, și care vor aplica cotele de impozitare prevăzute, al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați va fi considerată îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

În plus, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi sau cele care au cel mult doi salariați, în situația în care numărul acestora se va modifica, în scopul menținerii/modificării cotei de impozitare prevăzute anterior, noii salariați vor trebui angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Totuşi, condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

 • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial daca fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Totodată, potrivit actului normativ, firmele nou-înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sunt constituite pe o durată de cel puţin patru ani, vor beneficia de un impozit de numai 1%, pentru primele 24 de luni de la data inregistrării firmei, cu condiţia ca societatea să nu se afle într-una din următoarele situaţii:

 • lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit legii;
 • dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;
 • inactivitate temporară, potrivit legii;
 • declararea pe propria raspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
 • majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acţionari/asociaţi;
 • acţionarii/asociaţii săi vând/cesioneaza/schimbă titlurile de participare deţinute.

Important! Condiţia privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.